Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Clichy
Operations
Full - Time
10-Aug-2020

Join our Supply Chain Teams!

[INTERNSHIPS] / [STAGES] -French version below

6-month internship starting between January and April 2021

Ile-de-France

Joining L'Oréal means above all discovering a true industrial company delivering more than 7 billion products worldwide every year.

By joining the Supply Chain teams, you will deep dive in Operations, whose metiers contribute to the growth of L'Oréal, from product development, sourcing, production to the distribution of all the Group's products. As an ally of the brands, Operations always develops and seeks the most agile, innovative, efficient and responsible solutions to meet the specific requirements and diversity of consumers.

A taste of your daily life in Supply Chain?

It is 10:30 am, Pierre finishes a call with a Supply Planner from the UK, in charge of supplying clients with Garnier products. The country cannot reach consumers’ needs. Pierre must find a solution by looking at other European countries’ stock positions and business situation. There is no time to lose: he calls Germany! Meanwhile, he continues to manage his innovation project, which aims at creating new KPIs and a dashboard to monitor his service performance.

Are you inspired by the daily impact Pierre is able to have during his internship? You want to understand better the key role of Supply Chain for the leader company of the Beauty Tech?

Then this experience in Supply Chain at L’Oréal is right for you!

You will have the opportunity to do your internship in three different fields:

Manufacturing Supply Chain

Sales & Operations Planning

Customer Supply Chain

With distributors’ and consumers’ growing demands (personalization, service, management of various delivery modes, etc.), and the growth of e-commerce and freestanding stores, the supply chain has become a business driver, at the heart of the product and service offer.

With one order shipped every two seconds, the supply chain is becoming increasingly versatile and rapidly changing along with digital technology to respond to the changing market demands.

We are hiring for many internship opportunities:

 • Create key performance indicators and monitoring tools for Supply Chain
 • Manage stock levels in accordance with the objectives of the business
 • Analyze the supply planning strategy and make recommendations for improvement
 • Find and highlight Supply Chain best practices
 • Innovate, go further: bring your own ideas and impact!

What is in for you?

·       6 months surrounded by passionate teams

·       A learning experience where you can stretch yourself personally and professionally

·       A lot of challenges and opportunities to be seized and as many responsibilities to take

·       The opportunity to innovate and create the products of tomorrow

·       HR follow-up to accompany you throughout your journey

·       A compensation between 1250€ and 1400€ gross per month

·       Unlimited access to the L’Oréal online learning platform to further support your development

·       And of course, access to discounted products from L'Oréal brandsWhat do you need to apply?

·       You are a Master’s student in Business School / Engineering School / University

·       You are looking for a gap-year or end-of-studies internship

·       You are able to provide an internship agreement of 6 months issued by your school


What qualities will help you land the internship?

·       Convincing. You explain your ideas clearly, based on sound reasoning.

·       Entrepreneurial. You like to try new things and discover new ways of doing things!

·       Team player. You have excellent interpersonal skills and easily find your place in a team.

·       Open-minded. You exchange on your ideas and integrate the opinions of others in order to find the optimal solution.

·       Creative. You like to think outside the box and propose innovative solutions.

·       Data champion. Working with data holds no more secrets for you!


Want to apply?


Here are the next steps!

1.       Click on "Apply now", fill in your details and upload your CV (a cover letter is not necessary!):

2.       You will then talk to MYA, our chatbot, to make sure you meet all the necessary administrative requirements (don't worry, this is not an interview),

3.       You will receive a link by e-mail in order to answer 3 questions via our artificial intelligence tool Seedlink, whose answers allow us to evaluate your cultural "fit" with L'Oréal (after a week without a response to Seedlink, your application may not be processed by our teams!).

If your CV is selected, you will be invited to a telephone interview with a recruiter. This is an exploratory discussion to get to know you better and identify the job, the field, the division relevant for you.

Last step if the exploratory interview is positive: you will have the opportunity to meet your potential future manager for a second and final interview to discuss the missions entrusted to you. This interview can take place during a collective recruitment event if you are available, or during a more traditional individual interview.---

Frequently Asked Questions

How much responsibility will I have as an intern?

As an intern at L’Oréal, you will be welcomed as a full member of a team, with your scope and responsibilities. Of course, you will not be alone: your manager will provide you with objectives and a vision. However, to succeed you will need to keep in mind that you play the main part in your journey and future projection in the Group. Entrepreneurship spirit is key J

What about the integration process?

During the first days of your internship, you will meet many people from your team, and other functions in order to broaden your vision of the Group’s challenges and help you to success in your job. All interns and apprentices will have access to inspiring speakers, learning opportunities and possibilities to connect!

Will I have a chance to land a job after my internship?

We take our interns and apprentices very seriously. So yes, it is our ultimate goal! In average, each year, former interns and apprentices fulfill 70% of our junior job needs. A very large number of our current employees at all levels have come through this type of experience.

I do not know anything about cosmetics: do I stand a chance?

Less than one-third of our interns have had previous experiences in the beauty industry. We give more credit to other essential qualities such as entrepreneurial spirit, innovation, and the ability to question and dare.

Can you tell me a bit more about L’Oréal?

You can start by discovering the Group on our Website and Annual report.

Zoom in on the Operations business lines and watch our testimonials on YouTube.

Discover our social and environmental commitment, and how we aim to be a catalyst for change in the beauty industry and beyond with L’Oréal for the Future.
Meet Quentin, Supply Chain engineer at L’Oréal:  BY THE WAY


Rejoignez nos équipes Supply Chain !

[STAGES]

Début entre Janvier et Mars 2021 pour 6 mois

Ile-de-France


Rejoindre L’Oréal c’est avant tout découvrir une véritable entreprise industrielle délivrant chaque année plus de 7 milliards de produits à travers le monde.

En rejoignant les équipes Supply Chain, vous serez immergé au sein des Opérations, dont les métiers contribuent à la croissance de L’Oréal, depuis le développement des produits, le sourçing, la production jusqu’à la distribution de l’ensemble des produits du Groupe. Allié des marques, les Opérations développent et recherchent toujours les solutions les plus agiles, innovantes, efficaces et responsables pour répondre aux exigences spécifiques et à la diversité des consommateurs.

Un avant-goût de votre quotidien en Supply Chain?

Il est 10h30 du matin, Pierre termine un call avec un Demand Planer pour la marque Garnier du Royaume-Uni. Il y a une crise de la demande, il faut qu’il trouve une solution en contactant d’autres pays de la zone Europe. Il rejoint son équipe pour étudier la situation. En parallèle, il continue de gérer sa création d’outils pour mieux suivre la performance de son service.


Comme Pierre, vous rêvez de challenge au sein d’une entreprise innovante ? Vous êtes orienté résultats avec l’envie de satisfaire nos clients en leur apportant une expertise Supply Chain encore plus adaptée ? Nos missions de stage en Supply Chain sont faites pour vous !

Venez découvrir lors d’un entretien exploratoire nos 3 domaines Supply Chain afin de trouver ensemble ce qui vous correspond :

Manufacturing Supply Chain

International Logistics

Customer Supply Chain


Véritable organisation transversale de service à nos clients, la Supply Chain du Groupe L’Oréal offre l’opportunité d’exprimer votre talent et votre créativité, que ce soit en usine, en centrale, dans les zones géographiques d’influence, dans les divisions ou dans nos filiales.


Métier de relations et d’interfaces, la Supply Chain du Groupe L’Oréal représente un avantage concurrentiel majeur et une de ses clés de réussite au niveau international.


Selon votre domaine Supply Chain, voici des exemples de missions que vous aurez à réaliser :

 • Mettre en place des indicateurs et des outils de suivi
 • Optimiser les stocks
 • Piloter les flux
 • Réaliser des études sur les approvisionnements
 • Mettre en place les bonnes pratiques pour la Supply Chain
 • Etudier la stratégie de planification
 • Contribuer à l’amélioration du taux de satisfaction de nos clients
 • Et surtout innover, aller plus loin : marquer ce stage de votre empreinte !

Ce que nous vous offrons :

·       6 mois au sein d’équipes passionnées

 • Une expérience formatrice, au cours de laquelle vous apprendrez tant professionnellement que personnellement
 • Des challenges, des opportunités à saisir et autant de responsabilités à prendre
 • La possibilité d’innover et de créer les produits de demain
 • Un suivi RH pour vous accompagner au cours de votre aventure
 • Une gratification entre 1250€ et 1400€ bruts mensuels
 • Un accès illimité à la plateforme « My Learning » pour développer vos compétences
 • Un accès à des prix préférentiels à la boutique en ligne interne de L’Oréal

Vous êtes:

 • En Master (Ecole d’ingénieur / Ecole de commerce / Université)
 • En année de césure ou en projet de fin d’études
 • En capacité de fournir une convention de stage de 6 mois émise par votre organisme de formation
 • Capable d’évoluer dans un environnement anglophone
 • Convaincant. Vous expliquez vos idées clairement en vous basant sur un raisonnement pertinent.
 • Entrepreneur dans l'âme. Vous aimez tester de nouvelles choses et découvrir de nouvelles façons de faire !
 • Team player. Vous avez un excellent sens du relationnel et trouvez facilement votre place dans une équipe.
 • Ouvert. Vous échangez sur vos idées et intégrez l’avis des autres afin de trouver la meilleure solution.
 • Créatif. Vous aimez sortir du cadre et proposer des solutions innovantes.
 • Champion de la data. La manipulation de données chiffrées n’a plus de secret pour vous !

Ce qui vous attend pour la suite du processus de recrutement :

Cliquez sur "Postuler maintenant", remplissez vos coordonnées et téléchargez votre CV (la lettre de motivation n'est pas nécessaire !) :

- Vous parlerez ensuite à MYA, notre chatbot, afin de nous assurer que vous remplissez tous les critères administratifs nécessaires (pas d’inquiétude, ce n’est pas un entretien),

- Seconde étape, vous recevrez un lien par e-mail afin de répondre à 3 questions via notre outil d’intelligence artificielle Seedlink, dont les réponses nous permettent d’évaluer votre « fit » culturel avec L’Oréal (passé un délai d’une semaine sans réponse à Seedlink, votre candidature est susceptible de ne pas être traitée par nos équipes !)

Si votre CV est sélectionné, vous serez invité par un recruteur à échanger lors d’un entretien téléphonique. Cette discussion ouverte est pour apprendre à mieux vous connaître et identifier le métier, le domaine, la division sur lesquels il est pertinent de vous positionner.

Dernière étape si l’entretien exploratoire est positif : vous aurez l’occasion de rencontrer votre potentiel(e) futur(e) manager pour un deuxième et dernier entretien afin de discuter des missions confiées. Cet entretien pourra se dérouler lors d’un évènement de recrutement collectif si vous êtes disponible, ou lors d’un entretien individuel.


Les Questions Fréquentes

Quel niveau de responsabilité j’aurai si je fais mon stage au sein de L’Oréal ?

Etre stagiaire chez L’Oréal c’est être intégré au sein d’une équipe comme un membre à part entière, avec un véritable périmètre et des responsabilités. Votre manager est là pour vous accompagner et vous développer tout au long de votre stage. Mais bien sûr, le premier acteur de votre stage, c’est vous ! Soyez force de proposition, prenez des initiatives, soyez innovant et have fun !

Comment se passe l’intégration des stagiaires ?

Sans trop en dévoiler, il existe plusieurs événements d’intégration avec pour objectif d’élargir votre vision du Groupe L’Oréal, appréhender les challenges, et se préparer à les résoudre !

Tous nos stagiaires ont aussi accès à une plateforme digitale dédiée. Son rôle est de faciliter l’intégration au sein du Groupe via des formations, des évènements, des échanges avec le Top Management. 

Est-ce que j’aurais une chance d’être recruté(e) à la fin de mon stage ?

Au sein de L’Oréal Opérations, nos stagiaires et apprentis représentent notre principal vivier de recrutement. En moyenne chaque année, ce sont 70% de nos postes juniors qui sont pourvus par des anciens stagiaires ou alternants. Ces 6 mois de stage sont pour vous comme pour le Groupe l’occasion d’évaluer si une coopération pérenne est possible ! 

Je n’y connais rien aux cosmétiques, ai-je ma place ?

Moins d’un tiers des stagiaires chez L’Oréal a déjà eu une expérience dans le monde de la beauté.

Nous accordons beaucoup plus d’importance à d’autres qualités essentielles qui sont l’esprit d’entreprendre, la capacité à innover, à questionner, à proposer des idées en rupture ou encore l’envie d’avoir un vrai impact sur le marché.

Vous souhaitez plonger dans l’univers du Groupe L’Oréal et des Opérations ?

Vous pouvez commencer par découvrir le Groupe sur notre Site et Rapport Annuel.
Zoomez sur les métiers des Opérations et regardez nos témoignages sur YouTube.

Découvrez notre engagement social et environnemental, et comment nous visons à être un catalyseur du changement dans le secteur de la beauté - et au-delà : L’Oréal for the Future

Rencontrez Quentin, Ingénieur Supply Chain chez L’Oréal :  BY THE WAY