Σύμβαση αορίστου
Seoul, Seoul
Supply Chain
Full - Time
31-Oct-2023

[Stylenanda/3CE] E-Commerce Operation Specialist - L'Oreal Korea Coporate Operation team


[JOB SUMMARY]

 • 이커머스 운영 및 문제 관리 (이커머스 상품관리부터 주문 취합 그리고 출고 등 전반적 관리) 
 • 이커머스 재고 및 각 플랫폼(롯데, 신세계, 네이버, 카카오 등) 주문 프로세스 관리 및 보완 
 • 상품 마스터, 프로모션 데이터 및 각 브랜드의 이벤트에 대한 시스템 업데이트 
 • 이커머스 공급망 및 시스템 등을 더욱 최적화하기 위한 기술적 운영적 방법 탐색
 • 국내 및 해외 IT와 협력하여 OMS 기능 강화 및 업데이트 
 • 국개 및 해외 IT와 협력하여 OMS 문제 지속적인 추적 및 해결  
 • 이커머스 운영의 KPI 및 대시보드 모니터링 및 보고 (주문건수, 출고량, 클레임, 취소 등)
 • 성장을 촉진하기 위한 지식과 통찰력을 얻기 위한 데이터 분석


[QUALIFICATION & PREFERENCE]

 • 최소 1~5년 이상의 이커머스 플랫폼 운영 경험이 있는자 (롯데, 카카오 등)
 • 이커머스 플랫폼과 기술에 대한 높은 이해도
 • 주문관리시스템 사용 및 개발 경험
 • 재고관리, 주문처리 및 출고 경험이 있는자
 • 세심한 주의력 및 조직 능력 (책임감)
 • 우수한 문제 해결 및 의사 결정 능력
 • 강력한 의사소통 및 팀워크
 • 이커머스 플랫폼 및 관련 소프트웨어를 다루는 기술적 능력**이력서를 반드시 첨부해주시기 바랍니다.[JOB SUMMARY]

 • Manage the day-to-day operations of E-commerce orders 
 • Oversee inventory management and fulfillment processes
 • Ensure master data, promotion data and information of the events are well updated in the OMS 
 • Find ways to further optimize the E-commerce supply chain and tools
 • Enhance OMS functions collaborating with local and Zone IT
 • Follow up on OMS issues and resolve them collaborating with local and Zone IT
 • Monitor and report E-commerce operations KPI and Dashboard
 • Data analysis, generating knowledge and insights to drive growth


[QUALIFICATION & PREFERENCE]

 • University graduate, in the field of the engineering or supply chain management
 • +1~6 year 
 • Intermediate English
 • eCommerce operations with a minimum of 5 years of experience  
 • Strong understanding of E-commerce platforms and technology
 • Proficiency in using the Order Management System
 • Knowledge of supply chain and logistics including experience in managing inventory, order fulfillment and shipping
 • Attention to detail and organizational skills
 • Excellent problem-solving and decision-making abilities
 • Strong communication and teamwork skills
 • Technical proficiency to navigate eCommerce platforms and related software**Resume is required to apply

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.