Σύμβαση αορίστου
Seoul
Corporate Affairs & Engagement
Full - Time
03-Jul-2024


[Stylenanda/3CE] DMI Div._Jr. Global PR/Comm. Specialist


We are searching for an enthusiastic and creative Junior Global PR/Comm. Specialist to join our dynamic and fast-paced global communications team. 

In this role, you will be key to implementing exciting PR initiatives that enhance our brand image, increase global awareness, and drive engagement.

 

You will have the opportunity to learn from experienced professionals and contribute to a wide range of projects, from product launches and influencer collaborations to impactful advocacy campaigns. If you have a passion for beauty, a finger on the pulse of trends, and a desire to learn and grow within a global brand, we encourage you to apply!


Responsibilities


[PR & Communication]

 • Assist in the execution of 360° communication strategies across various channels to effectively reach target audiences and amplify brand messaging.
 • Support the development and implementation of integrated communication campaigns for major product launches and brand events.
 • Participate in the creation of engaging press materials including press releases, media kits, and presentations.
 • Assist with media monitoring and reporting, analyzing the effectiveness of PR campaigns.

 

[Advocacy & Influencer]

 • Assist in the development and implementation of global influencer marketing strategies to drive brand love and engagement.
 • Support the team in identifying, researching, and engaging with relevant influencers across different platforms.
 • Assist with the execution of influencer collaborations, including product seeding and campaign tracking.
 • Monitor industry trends and competitor activities in the influencer marketing space.

 

[Brand Collaboration]

 • Support the team in identifying and researching potential brand partners for collaborations that align with brand values and target audiences.
 • Assist in the development of creative briefs and proposals for brand collaborations.
 • Provide administrative support throughout the partnership process, including coordinating meetings and communications.

 

[Regular Responsibilities]

 • Assist in creating and maintaining strategic planning documents for PR and communication initiatives.
 • Conduct research and analysis on various markets and competitor activities, compiling findings into comprehensive reports.
 • Provide support with processing invoices and managing budgets for PR projects.

 

Qualifications

 • Bachelor’s degree in Communications, Public Relations, or a related field.
 • 1-3 years of experience in a PR or communications role (internships included).
 • A genuine passion for the beauty industry and a strong understanding of current trends.
 • Strong organizational skills and the ability to manage multiple projects simultaneously.
 • Fluency in both Korean and English is required


(*Please attach your updated Eng. resume when you apply.)
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.