Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Île-de-FranceRambouillet
Operations
Full - Time
14-May-2020

RESPONSABILITES CLES

Assurer la gestion des équipements techniques afin de permettre la réalisation du plan de production au meilleur rendement dans le respect des règles de qualité, de sécurité, d'ergonomie, d’hygiène, d’environnement, de performance (Validation qualité, EHS, Performance).

- Atteindre les objectifs de sécurité, qualité et performance, en utilisant les méthodologies appropriées et contrôler leur réalisation et leur efficacité.

- S'assurer de la mise en œuvre et de l'optimisation des plans de maintenance premier et deuxième niveau (curatif / préventif) en améliorant leur efficience (amélioration continue des plans de maintenance).

- Remet en cause et améliore le fonctionnement des outils existants.

- Réaliser les investissements conformément à la politique du Groupe (EHS, Qualité…) dans le respect des budgets et planning validé.  

- Organiser son activité en lien avec les responsables de fabrication, le Planning court-terme et les coordinateurs pour assurer le fonctionnement le fonctionnement des cuves de fabrication

- Assurer la transmission d’informations et de savoir-faire aux autres techniciens et fabricant afin de développer leur autonomie dans les diagnostiques de problèmes, réglages, maintenance et utilisation des outils.

- Garantir la mise à disposition des lancements en évaluant les besoins de modification/investissement dans le respect du planning.

- Etre moteur de l'amélioration continue dans l'atelier en participant activement aux réunions quotidiennes et en assurant la réalisation de son PDCA.

- Développer son autonomie dans la connaissance et l'application des méthodes d'amélioration continue (TPM, ...)

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES

 


Le  candidat devra avoir les connaissances suivantes :

 • Mécanique

 • Electrique

 • Automatisme

 • Fluide

   

Le candidat devra avoir les compétences suivantes :

 • Gestion de projet

 • Organisation et suivi de maintenance

   

Le candidat devra avoir les qualités :

 • Rigoureux

 • Autonome