Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Muggensturm
Operations
Full - Time
07-Aug-2020

L'Oréal wid­met sich seit über 100 Jah­ren der Schön­heit. Mit sei­nem ein­zig­ar­ti­gen in­ter­na­tio­na­len Portfolio von 36 ver­schie­de­nen und sich er­gän­zen­den Mar­ken, er­wirt­schaf­tet der Kon­zern im Jahr 2019 einen Um­satz von 29,87 Mil­li­ar­den Eu­ro und be­schäf­tig­te 88.000 Mit­ar­bei­ter welt­weit.

Als welt­weit füh­ren­des Beauty-Unternehmen ist L'Oréal prä­sent über al­le Ver­triebs­net­ze hin­weg: Mas­sen­markt, Wa­ren­häu­ser, Apo­the­ken und Dro­ge­ri­en, Fri­seur­sa­lons, Rei­se­ein­zel­han­del, Mar­ken­ein­zel­han­del und E-Commerce.

In Deutschland ist L'Oréal das füh­ren­de Kos­me­tik­un­ter­neh­men und beschäftigt na­he­zu 2.500 Mit­ar­bei­ter. 

In dem welt­weit größ­ten Lo­gis­tik­zen­trum der L'Oréal Grup­pe am Stand­ort Muggensturm (Nä­he Karlsruhe) be­lie­fern wir un­se­re Kun­den mit den Marken der Active Cosmetics Di­vi­si­on, der Pro­fes­si­o­nal Products Di­vi­si­on und der Con­su­mer Products Division in den Län­dern Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zur Verstärkung unseres Supply Chain Management Teams in unserem Logistikzentrum am Standort Muggensturm suchen wir ab sofort einen Junior Supply Chain Manager Customer Care (m/w/d). 


WAS SIE ERWARTET

·     Sie übernehmen von Tag eins an einen eigenen Verantwortungsbereich, arbeiten im Daily Business mit und steuern eigenverantwortlich Projekte 

·     Sie hinterfragen bestehende Prozesse und Informationsflüsse und arbeiten aktiv an deren Neuentwicklung mit

·     Sie analysieren Daten und leiten darauf aufbauend Maßnahmen ab

·     Sie arbeiten eng mit Ihren Schnittstellen, z.B. den Vertriebs- und Logistikteams zusammen

·     Betreuung von Schlüsselkunden

·     Planen und Begleiten der verschiedenen Animationen in Zusammenarbeit mit Vertrieb und Marketing

WAS SIE AUSZEICHNET

·     Sie haben Unternehmergeist und bringen ausgeprägten Business-Sense mit

·     Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen (oder vergleichbarer Studiengang) idealerweise mit Schwerpunkt Supply Chain Management

·     Sie zeichnet eine analytische, vorausschauende sowie strategische Denk- und Arbeitsweise aus

·     Sie setzen sehr gut Prioritäten, auch bei parallel zu bearbeitenden Themen arbeiten Sie ergebnisorientiert und konzentrieren sich auf das Wesentliche, darüber hinaus sind Sie sehr gut organisiert und agieren vorausschauend

·     Sie sind ein Teamplayer, offen und kommunikationsstark und bringen sich mit neuen Ideen ein

·     Sie bringen erste einschlägige Erfahrungen im Rahmen von Praktika mit, gerne auch im Ausland

·     Sie sprechen fließend Deutsch und Englisch, sehr gute Kenntnisse in Excel & SAP sind von Vorteil 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerbungen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten werden bevorzugt berücksichtigt.