Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

PiedmontSettimo Torinese
Operations
Full - Time
15-Sep-2020

In Italia, a Settimo Torinese, è operativo uno dei principali poli produttivi del Gruppo L’Oréal nel mondo. I prodotti dello Stabilimento vengono distribuiti in 36 paesi. Il sito produttivo è piena espressione dei valori industriali, sociali e ambientali del Gruppo.


Per la nostra realtà, siamo alla ricerca di uno stagiaire da inserire all’interno del team di produzione.


Il/la candidato/a, in affiancamento al tutor aziendale, seguirà un percorso formativo volto a comprendere le dinamiche e i processi di produzione, collaborando con l’équipe e interfacciandosi con differenti interlocutori interni ed esterni al Plant.

Lo stage avrà un focus sull'analisi e sul monitoraggio degli indicatori di reparto e sulla performance di produzione, mettendo in atto azioni di miglioramento continuo in collaborazione con il team. 

Il/la candidato/a ideale è in possesso di una laurea in ingegneria, possiede una buona conoscenza dell’inglese e completa padronanza dei programmi di Microsoft Office e data analyst.

E' gradita un'esperienza lavorativa pregressa in ambito produttivo e grande interesse per il mondo delle Operations.


Sede di lavoro: Settimo Torinese (TO)

Tipo di offerta: Stage extracurriculare di 6 mesi

Facilitazioni: rimborso spese e mensa aziendale