Πρακτική Άσκηση
Johannesburg, Gauteng
Manufacturing
Part - Time
28-Mar-2024

Are you ready to embark on an exciting journey into the world of operations? Do you have a qualification in Chemical, Mechanical, Electrical Engineering or Production Management ???? Well we are looking for you……


As part of our L'Oréal 4 YOUTH initiative underpinned by the Skills Development objectives, L'Oréal Manufacturing Midrand is thrilled to announce an incredible opportunity for young talents like you to join our Engineering Internship Programme!


🔧 What's in it for you? 🔧


 • Hands-on Experience: Get ready to roll up your sleeves and dive into real-world projects. As an intern, you'll have the chance to work alongside our experienced engineers, gaining invaluable knowledge and practical skills.

 • Cutting-Edge Technology: At L'Oréal, we believe in staying ahead of the curve. As an intern, you'll have access to state-of-the-art equipment and technologies, allowing you to explore innovative solutions and contribute to our operational excellence.

 • Collaborative Environment: We foster a culture of teamwork and collaboration. During your internship, you'll have the opportunity to collaborate with diverse teams, including Quality, Supply Chain, and Manufacturing, to bring your ideas to life.

 • Networking Opportunities: L'Oréal is a global leader in the beauty industry, and our internship programme provides you with a unique chance to connect with professionals from various backgrounds. Expand your network and build relationships that can last a lifetime.


Our programme will run for a period of 12 months fixed term contract which will provide you workplace experience, this will allow you to gain valuable work experience , explore carrer paths, network with professionals while earning an income.


PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCIES

 • Time Management
 • Interpersonal skills
 • Communication skills
 • Problem solving skills
 • Resilience
 • Learning Agility
 • Team Player


PROGRAMME REQUIREMENT

 • Trade qualification (mechanical, electrical, millwright)
 • South African nationality
 • Must have 0-1 year working experience
 • Must have a completed qualification in the engineering field (undergraduate or post grad qualification)We are an Equal Opportunity Employer and take pride in a diverse environment. We do not discriminate in recruitment, hiring, training, promotion, or other employment practices for reasons of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, marital status, medical condition or disability. We adhere to all local Labour Relations legislation.


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.