Σύμβαση αορίστου
Tokyo, Tokyo
Human Resources
Full - Time
02-Feb-2024

※external only


Key Job Accountabilities  主要職務            

オムニリテール戦略に則ってリュクス事業本部における美容部員のエンゲージメントおよび業績を最大化するため、美容部員の採用計画、キャリア開発、「働き甲斐のある職場作り」を企画し、実行する。

オムニリテールのビジネスパートナーとしてと密接に協働し、各種人事制度が適切に運用されるようリードする。


●採用

ビジネス計画に沿って、適切な人材を採用する。人事紹介およびRPOベンダーマネジメント

●人材育成

社内におけるキャリアパス(部門間異動やキャリアカウンセリング)を企画および運用し、人材育成をサポートする。

美容部員の労務管理(入社退職、人間関係等)、パフォーマンス管理を適切に行う。

●働きがいのある職場作りと運用 BA Love & Care

社員意識調査PULSEを実施し、結果分析、アクション企画、実行、効果検証をリードする。

人事KPI(離職率、残業時間、有給消化率など)をモニターし、改善に向けて必要な措置をとる。

美容部員のモチベーション及び業績の向上に向けて、最適な報酬制度を企画し、運用する。

コンプライアンスに則って、就業規則、福利厚生制度、各種人事制度が適切に運用されるよう、管理する。

社員の安全、衛生環境が守られるようEHSと連携し、人事管理、オペレーションを適切に行う

●プロジェクト

APACゾーン人事チームと連携し、リテール人事プロジェクトを日本で適切に展開、実行する。

            

Must Have Aspects 必須項目             

オムニリテールビジネス、人材育成、組織開発への関心            

コミュニケーション能力、協働、マルチステークホルダーに対するリーダーシップ            

フレームワークにおけるロジカルシンキング            

事務能力、MS outlook, word, excel, powerpoint            

                

Preferred Qualification 希望項目             

ビジネス英語            

            

その他            

詳細は面談にてご説明します。            


  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.