Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Île-de-FranceClichy
Information Systems
Full - Time
26-Nov-2020

Description

The Global e-Commerce team at L’Oréal is looking for an experienced front-end architect, you will be responsible of the front-end team and will be contributing to the development of the new features and enhancement of our core framework that powers all the e-commerce websites of the group (+180 live sites). The architect will ensure having unit tested deliverables that will follow the development best in class  practices.

Responsibilities

-        Lead and Manage a large team of developers (onshore/offshore)

-        Building & maintaining the front-end component library to be used across multiple brands/countries

-        Responsible for architecting and defining the Front-end framework to solve complex designs and interactions that reflect product’s needs

-        Writing technical documentation, white papers, presentations, contributes to determining internal processes

-        Responsible for mentorship and guidance to technical team members in all project activities on multiple small to large sized projects

-        Defining & evangelizing best practices around front-end technologies

-        Collaborating with external teams (Business, Zone IT, Global)

-        Focusing heavily on performance to ensure a fast-loading user experience

-        Participates in scoping and planning work

Experiences & skills

-        + 5 years XP of front-end development

-        Proven Team management skills

-        Experience with web industrialisation

-        Experience with component development approach

-        Cross-browser compatibility issues and client-side performance considerations

-        Strong frontend web development skills:

-        Vanilla Javascript (ES5, ES6)

-        Familiarity with the standard programing  patterns

-        Strong experience with CSS at Scale & Preprocessor (Sass, Less)

-        Building modular applications/sites

-        Strong experience using modern frameworks (React, Vue, Ember, etc.)

-        Advanced GIT knowledge

-        Familiarity with CI/CD and automated testing (unit test, e2e)
Experiences Optimizing for Search Engines & Accessibility

-        Good Experience using package managers (NPM, Bower, etc.)

-        Experience with unit testing tools (Mocha, Jest, etc.)

-        Experience setting a build stack using Gulp/Webpack

-        Experience with JIRA / Confluence

-        Good english (including speaking)

-        Good communication skills

 

Big plus:

-        Experience developing nodeJS based tools / plugins

-        Experience with eCommerce platforms

-        Familiar with template engines (Handlebars)

Why joining us?

-        Working in an international context with various teams from different brands and geographical zones

-        Attending conferences

-        Training and certifications

-        Access to e-learning platforms

-        International travels