Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Levallois-Perret, Île-de-France
CMI
Full - Time
07-Sep-2023

Position in the organization:

 

In L’Oréal’s Dermatological Beauty division, within the Consumer & Market Intelligence team, reporting to the Data & Market Insights director.

 

Key responsibilities and missions:

This position is at the crossroad of data and business : the senior data analyst will be responsible for collecting, harmonizing, delivering, crunching, interpret, and analyze large sets of data to help business stakeholders to make informed business decisions. 

This is not only a maintenance job as the senior data analyst will have to take it further, with the help of consultancy / providers / agencies, by developing the Market Intelligence that will be at disposal of business stakeholders. 

This position will have managerial responsibilities with one direct report.

As a Senior Analyst, your responsibilities will be :

 • Collect, clean, and process large datasets from multiple sources.
 • Automate data collection and analysis processes for efficiency and scalability.
 • Develop and implement data models, algorithms, and statistical analyses.
 • Identify data quality issues, troubleshoot problems, and propose solutions.
 • Update reports (xls, Power Bi) in due time and with irreproachable level of quality.
 • Create meaningful visualizations and reports (Xls, Power Bi…) to communicate insights effectively.
 • Perform exploratory data analysis to identify trends, patterns, and outliers.
 • Manage Data providers and integrators,
 • Collaborate with business stakeholders to understand business objectives and data requirements.
 • Collaborate with members of the L’Oreal Corporate Data Group. 

 

 

To enable this, the missions are :

 1. Data Governance and Quality:
 • Collaborate with internal and external IT teams / Data Providers / Data Integrators to define and implement data integration, data warehousing, and data management processes.
 • Establish and enforce data governance standards and procedures to ensure data accuracy, consistency, and security.
 • Monitor and validate data quality, troubleshoot data issues, and implement corrective actions as needed.
 • Develop and maintain in due time data visualizations and interactive dashboards,

 

 1. Data Analysis :

 

 • Conduct in-depth data analysis to identify trends, patterns, and insights that drive actionable recommendations.
 • Prepare and deliver regular reports and presentations to stakeholders to communicate findings and recommendations.

 

 1. Business Support - Partnering and Collaboration:
 • Collaborate with cross-functional teams, including marketing, finance, operations, and sales, to understand their business needs and provide insights and analytics support.
 • Foster strong relationships with key stakeholders to drive adoption of our business intelligence solutions and promote data-driven decision-making.

Required profile: 

 • Proven experience (3+ years) in business intelligence, data analytics, or a related field, with progressive levels of responsibility.
 • Strong knowledge and appetence for business intelligence tools, data visualization tools (e.g., Tableau, Power BI),
 • Proficiency in data modeling, data analysis, and statistical techniques.
 • Experience with data governance, data management, and data quality practices.
 • Beauty Industry expertise is not required 
 • Fluent French and English. 

 

Professional skills:

 • Demonstrate agility in manipulating and curating huge amount of information/data, 
 • Agile in making complexity simple, 
 • Excellent communication and presentation skills, 
 • Strategic mindset.
 • Great rigor and curiosity, 
 • Teamwork, 
 • Autonomy, Good interpersonal skills and organization, 
 • Proactive,
 • Open-minded, contributor to the agenda of the team will be essential for success
 • Ability to interact with different stakeholders in a matrix organization 

  

Computer skills: 

 • Advanced Excel. 
 • Advanced Power Point (Agility in building Storytelling and impactful slides : straight to the point, delivering key messages with adapted visuals).
 • Advanced Power Bi 
 • No specific software competencies required (no computer programming needed)

 

 CDD (fixed term contract ) for one year 

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.