Σύμβαση αορίστου
Kiev, Kyiv City
Marketing
Full - Time
06-Jun-2024


WHO WE ARE

L’Oréal is present in 150 markets on five continents. For more than a century, L’Oréal has devoted itself solely to ‘Create beauty that moves the world’; it is now the industry world leader with €29 billion consolidated sales. Together, we solve complex challenges at scale, while making sure we stay committed to making the world a more inclusive and a better place for everyone & our planet. Experience the excitement of agility to shape the future of beauty; where diversity and purpose come together create meaningful impact. 

For more than 110 years, L'Oréal Professional Products Division has been defining the present and shaping the future of professional beauty. We are an open space for innovation and technology, while caring for the planet, giving more hope and producing less waste, we create a unique experience in every product - as unique as you are. We are always ahead of the curve. If you're passionate about beauty, technology and sustainability, data-driven, disruptive, creative and a team player, we'd love to talk to you about how we can work together. 


KEY RESPONSIBILITIES

We are looking for an experienced Digital Marketer to develop and implement our influencer marketing strategies/creative campaigns. If you are a team player with a positive, professional attitude and an understanding of the influencer world, then you are the person we are looking for.

    Develop and implement influencer marketing strategies

    Identify new talent and build partnerships with them

    Attend relevant industry events to network and develop business

    Generate creative content ideas and actively participate in their creation

    Work with social media and community teams to ensure seamless integration

    Conduct in-depth research on industry experts, competitors, target audience and users

    Work closely with the marketing team to create and coordinate integrated marketing strategies across multiple channels

    Facilitate cross-functional communication and alignment to maximize the impact of marketing initiatives.


YOUR FUTURE TEAM

Your future team will be a dynamic and close-knit group of professionals committed to developing and implementing innovative advocacy strategies at the forefront of the beauty industry. Inspired by creativity and a relentless pursuit of excellence, we strive to build brands that are 100% loved by their audiences, resonate across channels and leave a lasting impact on the hearts of our customers.


YOUR BACKGROUND

    You are an expert in developing awareness campaign strategies.

    Experience of working with influencers

    In-depth knowledge of the social media marketing industry.

    Project management experience and a structured approach 

    Good organizational and time management skills

    Excellent interpersonal, relationship building and networking skills.

    Interest in and understanding of trends in the beauty and cosmetics industry.

    English Upper-Intermediate


WHAT WE OFFER 

  • Join the leading Beauty Tech Company worldwide with official employment, competitive remuneration, and global profit-sharing opportunities. 
  • Develop in the place where you can contribute to something bigger and grow beyond your potential! Numerous social initiatives of various scales implemented by L'Oréal Ukraine are aimed at solving environmental and social problems, as well as gender inequality in business and science. Since the beginning of the full-scale invasion, the company has been supporting those affected by the hostilities.
  • You will get: comprehensive health and life insurance, exclusive dis-counts at L’Oréal's internal product store and partner beauty salons, technical equipment, and additional vacation during challenging times. 
  • Embrace a dynamic environment where you have unlimited access to learning platforms and development courses, including local and international trainings, Coursera, LinkedIn Learning, and BUZU.
  • Thrive in an international company by realizing your ideas while col-laborating with industry experts to elevate your professional expertise. 
  • Experience a hybrid work schedule, offering the flexibility to work either in the office with shelter (Kyiv, Business Center “Magnett”) or remotely.
  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.