Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes
Manufacturing
Full - Time
05-Jun-2023
Missions principales :
 •  Assurer la planification de la production (fabrication UP /SST et conditionnement) dans le respect du plan de production en évitant les ruptures et les couvertures faibles
 •  Assurer le réajustement du planning élaboré par le Responsable du plan de production pour le mois en cours et les mois M+1 et M+2, dans le respect du cycle mensuel de planification
 •  Participer activement à la validation du plan et s’engager sur les performances de son module
 •  Suivre la réalisation du plan de production et analyser les causes de non réalisation
 •  Gérer et mettre à jour les données liées au Planning : recettes, séries techniques etc.
 •  Piloter les ressources nécessaires (AC/jus/effectif/outils de production) :
 • Réaliser l’appel des AC et s’assurer de leur livraison physique en liaison avec le service
 • S’assurer de la libération des AC en liaison avec le laboratoire qualité
 • S’assurer de la cohérence des stocks physiques et informatiques des emplois
 •  Participer aux réunions Qualité / Pack
 •  Gérer le parc de cuves et le stock de vracs  
 •  S’organiser pour atteindre le zéro reliquat vrac

Compétences techniques et professionnelles requises :
 •  Connaissance bureautique (Excel etc.), SAP, Flexnet
 •  Rigueur et sens de l’organisation, esprit d’équipe
 •  Bonne connaissance du catalogue de produits et des spécificités techniques de production (PE etc.)
 •  Capacité à travailler en autonomie, avec efficacité, rapidité et fiabilité
 •  Aisance relationnelle et capacité à travailler avec des interlocuteurs transverses (internes et externes)
 •  Mise en œuvre des règles EHSQP
 •  Participer à des groupes de travail, des groupes d’amélioration ou des projets transversaux pour l’amélioration des processus de fabrication et de conditionnement
Travail en horaire variable
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.